Wereldwijde verzending

Voorwaarden voor de koper

Ingangsdatum: 19 september 2014

Met Wereldwijde verzending (Global Shipping Program in de Verenigde Staten en Global Shipping Programme in het Verenigd Koninkrijk) (hierin gezamenlijk "Wereldwijde verzending" genoemd) zijn bepaalde objecten ("Object(en) met Wereldwijde verzending") in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk beschikbaar voor kopers overal ter wereld.
Met Wereldwijde verzending kunnen kopers bij de afhandeling gebruikmaken van services voor de verwerking van pakketten, internationale verzending en douaneformaliteiten (de "Services") van een externe serviceverlener. Deze voorwaarden voor de koper van Wereldwijde verzending ("Voorwaarden") gelden voor objecten die je koopt via Wereldwijde verzending. 

 1. Toepasselijkheid van de gebruikersovereenkomst van eBay.  De gebruikersovereenkomst van eBay, de privacyverklaring van eBay en alle beleidsrichtlijnen op onze sites (deze kunnen af en toe worden gewijzigd en worden gezamenlijk "Beleid van eBay" genoemd) zijn van toepassing als aanvulling op deze Voorwaarden.  In geval van een conflict of een tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en het Beleid van eBay, gelden deze Voorwaarden voor alle zaken waar deze expliciet betrekking op hebben.  Voor alle zaken waarop deze Voorwaarden niet expliciet betrekking hebben, geldt het Beleid van eBay. 
 2. Beschrijving van de Services en Programmakosten. De Services worden verleend door een externe leverancier van technologie en verzendservices, Pitney Bowes Inc., voor Objecten met Wereldwijde verzending die zijn gekocht vanuit de Verenigde Staten, en Pitney Bowes Global Ecommerce UK Limited voor Objecten met Wereldwijde verzending die zijn gekocht vanuit het Verenigd Koninkrijk (samen met hun dochterondernemingen "Pitney Bowes" genoemd). Als je een Object met Wereldwijde verzending koopt, ga je een bindend contract met de verkoper aan voor de aankoop van dat object en een overeenkomst met Pitney Bowes voor het verlenen van de services, inclusief verwerking van het pakket, internationale verzending en tracking, en douaneformaliteiten.  Je erkent en gaat ermee akkoord dat Pitney Bowes gebruik kan maken van externe verleners van logistieke diensten, expediteurs, douaneagenten, vrachtvervoerders en/of andere onderaannemers onder contract bij Pitney Bowes, om te helpen bij het uitvoeren van de Services.  Meer informatie over de Services vind je hier
 3. Rollen van de partijen.
  1. Wereldwijde verzending (Verenigde Staten). Elke transactie voor een Object met Wereldwijde verzending dat zich in de Verenigde Staten ("VS") bevindt, wordt behandeld als een gerouteerde exporttransactie volgens de vereisten van de Amerikaanse Export Administration Regulations (15 Code of Federal Regulations Part 730 et seq.) en de Foreign Trade Regulations (15 Code of Federal Regulations Part 30). In een gerouteerde exporttransactie ben jij als de koper verantwoordelijk voor de douane-inklaring en het transport van het Object met Wereldwijde verzending voor de export vanuit de Verenigde Staten en voor de import van het object volgens alle toepasselijke wetten en regelgeving van het land waarin het object wordt geïmporteerd. 
   1. Jouw rol als primaire buitenlandse belanghebbende partij.  Jij (of de ontvanger van het Object met Wereldwijde verzending dat je koopt, als dat iemand anders is) bent de primaire buitenlandse belanghebbende partij met betrekking to de export en de import van het object.  Je geeft Pitney Bowes of, naar haar eigen inzicht, een van haar serviceverleners toestemming om als jouw vertegenwoordiger de export en de douane-inklaring van het object te verzorgen.  Indien van toepassing behoort hiertoe ook het aanvragen van alle benodigde exportlicenties die zijn vereist volgens de Amerikaanse Export Control Regulations (15 Code of Federal Regulations Part 730 et. seq.).  Voor een gerouteerde exporttransactie ben jij ervoor verantwoordelijk dat de aankoop, de export en de import van het Object met Wereldwijde verzending voldoen aan alle toepasselijke wetten en regelgeving.  Je aankoop en je instemming met deze Voorwaarden tijdens de afhandeling zijn voor de verkoper een formele verklaring dat je de verantwoordelijkheid op je neemt voor de export van het object volgens een gerouteerde exporttransactie.  Zonder beperking van het voorgaande, ga je ermee akkoord: (i) dat je alle toepasselijke Amerikaanse exportwetten en -regels naleeft, inclusief, maar niet beperkt tot, de vereisten van de Export Administration Act van 1979, zoals aangepast, en de Export Administration Regulations die daaronder zijn aangekondigd (ii) dat alle producten en technologieën die je koopt en die de verkoper naar Pitney Bowes verzendt, alleen worden geëxporteerd, geherexporteerd of anderszins overgedragen, direct of indirect, volgens deze wetten en regelgeving; (iii) dat je producten en technologieën niet direct of indirect, exporteert, herexporteert of anderszins overdraagt, of Pitney Bowes vraagt om deze te exporteren, te herexporteren of anderszins over te dragen, naar een bestemming of een persoon als dat, geheel of gedeeltelijk, is verboden door de Amerikaanse wet of regelgeving of als dat verboden zou zijn door een Amerikaanse overheidsinstantie; en (iv) eBay en Pitney Bowes onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als jij of een van je partners op de lijst met geweigerde personen is geplaatst of als je exportprivileges of de exportprivileges van een van je partners, geheel of gedeeltelijk, zijn geweigerd, opgeschort of ingetrokken door een Amerikaanse overheidsinstantie. Bovendien ben je er als importeur van het Object met Wereldwijde verzending verantwoordelijk voor dat jouw aankoop, import, bezit of gebruik van het object of dat van de geadresseerde, voldoet aan alle wetten en regelgeving van het land waarin het object wordt geïmporteerd. 
   2. Volmacht. Je geeft Pitney Bowes (en, indien nodig, haar externe serviceverleners) een "volmacht" waardoor Pitney Bowes en/of haar serviceverleners kunnen optreden als jouw vertegenwoordiger(s). Volgens 15 CFR § 30.3 (b)(3) kan de bevoegde vertegenwoordiger in een gerouteerde exporttransactie de "exporteur" zijn ten behoeve van de export, zoals gedefinieerd in 15 CFR 772.1 van de Export Administration Regulations ("EAR") van het Amerikaanse Department of Commerce. In haar rol als vertegenwoordiger is Pitney Bowes bevoegd om gebruik te maken van douaneagenten en/of vrachtvervoerders voor het uitvoeren van douaneformaliteiten met alle relevante export-, douane- en belastingautoriteiten, uit jouw naam. Bovendien geef je de douaneagenten en/of vrachtvervoerders die Pitney Bowes selecteert, toestemming voor het opstellen, onderschrijven, ondertekenen, verklaren en/of beëdigen van alle douaneformulieren, intrekkingen, verklaringen, certificaten, vrachtbrieven en/of andere documenten die wettelijk zijn vereist voor de export, de import en/of het transport van het object dat aan jou of de door jou aangewezen persoon wordt verzonden of overgedragen voor verzending vanuit de Verenigde Staten naar een ander land.  Jij bent echter aansprakelijk voor elke schending van Amerikaanse exportwetten en -regels of importwetten in het land van bestemming, met uitzondering van schendingen die worden veroorzaakt door onjuiste informatie die je van de verkoper hebt gekregen.
   3. De rol van de verkoper als primaire Amerikaanse belanghebbende partij. De verkoper is verantwoordelijk voor de verzending van het Object met Wereldwijze verzending naar een faciliteit in de Verenigde Staten (het "Amerikaanse verzendcentrum") waar Pitney Bowes het object verwerkt voor internationale verzending.  De verkoper is de primaire Amerikaanse belanghebbende partij.  Bij een gerouteerde exporttransactie wordt de exportaansprakelijkheid van de verkoper overgedragen aan jou en je transportvertegenwoordiger, zoals wordt beschreven in deze Voorwaarden.  De gerouteerde exporttransactie valt onder de EAR en alle partijen in de transactie moeten voldoen aan de EAR voor zover elke partij te maken heeft met de export van je object.  De verkoper is aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie die de verkoper opgeeft voor het object. De verkoper heeft ermee ingestemd nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken over Objecten met Wereldwijde verzending en om tijdig te reageren op alle verzoeken om informatie van eBay en/of Pitney Bowes.  Dergelijke informatie is vereist om te voldoen aan de Amerikaanse vereisten voor export en douane-inklaring.  
   4. De rol van Pitney Bowes als jouw transportvertegenwoordiger. Als je een Object met Wereldwijde verzending koopt en akkoord gaat met deze Voorwaarden, geef je Pitney Bowes toestemming om op te treden als jouw vertegenwoordiger voor de verzending en de levering van het object. Als jouw aangewezen transportvertegenwoordiger zal Pitney Bowes: (A) exportclassificaties maken en exportformulieren invullen, inclusief, maar niet beperkt tot, het voorbereiden en doorsturen van alle elektronische exportinformatie of andere documenten of gegevens die moeten worden ingediend bij het Amerikaanse Census Bureau, de Amerikaanse Customs and Border Protection, het Bureau of Industry and Security en/of enige andere Amerikaanse overheidsinstantie, (B) zorg dragen voor de import van het object, inclusief, maar niet beperkt tot, het toewijzen van Harmonized System-classificatiecodes aan elk object en het invullen van alle douaneformulieren en verwante documenten voor de douaneautoriteiten van het land waarin het object wordt geïmporteerd, (C) uit jouw naam de vastgestelde importkosten en andere belastingen voor de import van het object verantwoorden en betalen, (D) elk geschil met dergelijke autoriteiten betreffende douaneclassificaties, toepasselijke accijnzen en/of belastingen afhandelen en (E) alle overige acties uitvoeren die volgens de wet of regelgeving vereist kunnen zijn voor de export, de import en/of het transport van het object dat je hebt gekocht, voor verzending vanuit de Verenigde Staten naar een ander land. Het maken van exportclassificaties en het toewijzen van Harmonized System-classificatiecodes vereist expertise.  Je vertrouwt op de expertise van Pitney Bowes voor het uitvoeren van deze taak en zult de exportclassificaties die door Pitney Bowes zijn gemaakt uit jouw naam en de Harmonized System-classificatiecodes die zijn toegewezen door Pitney Bowes, niet betwisten. 
  2. Wereldwijde verzending (Verenigd Koninkrijk).  Voor elke transactie betreffende een Object met Wereldwijde verzending dat zich bevindt in het Verenigd Koninkrijk ("VK"), worden de hierboven beschreven Services verleend door Pitney Bowes zelf, haar partners of externe verleners van logistieke diensten, expediteurs, douaneagenten, vrachtvervoerders en/of onderaannemers onder contract bij Pitney Bowes, maar de transactie wordt niet behandeld als een gerouteerde exporttransactie en Pitney Bowes treedt niet op als jouw transportvertegenwoordiger zoals voor een Object met Wereldwijde verzending dat zich in de VS bevindt.  Daarom is de verkoper er verantwoordelijk voor dat het object wordt geëxporteerd volgens alle toepasselijke wetten of regelgeving van het Verenigd Koninkrijk.  Jij bent er als koper verantwoordelijk voor dat het object wordt getransporteerd en geïmporteerd volgens alle toepasselijke wetten en regelgeving van het land waarin het object wordt geïmporteerd. 
   1. Jouw rol als de geadresseerde. Je gaat er hierbij mee akkoord dat Pitney Bowes jou (of degene die jij als ontvanger van het object opgeeft) aanwijst als de "Geadresseerde" van het object of dat Pitney Bowes, naar eigen inzicht, een van haar serviceverleners aanwijst als de "Geadresseerde" om de douane-inklaring van het object te verzorgen. Dit geldt waarschijnlijk voornamelijk voor objecten die vanuit het Verenigd Koninkrijk worden verzonden naar een locatie buiten de Europese Unie. Pitney Bowes is bevoegd om het land waar jij woont of het land van de "Geadresseerde" te vermelden als het land waarnaar het object wordt geëxporteerd. Jij bent verantwoordelijk voor: (A) het naleven van alle wetten en regelgeving van het land waarin het object wordt geïmporteerd ten behoeve van de aankoop en de import van het object, (B) het invullen van de douaneformulieren en verwante documenten voor de douaneautoriteiten van het land waarin het object wordt geïmporteerd en (C) het betalen van de vastgestelde accijnzen en andere belastingen voor de import van het object. Je geeft Pitney Bowes (en haar externe serviceverleners) hierbij toestemming om op te treden als jouw vertegenwoordiger(s) (met toestemming om hun autoriteit verder te delegeren) en douaneagenten en/of vrachtvervoerders uit jouw naam alle zaken te laten regelen met alle relevante douane- en belastingautoriteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, (a) het uit jouw naam opstellen van alle verklaringen en/of invullen van alle formulieren met betrekking tot de export van het object vanuit het Verenigd Koninkrijk en/of de import van het object in het land waarin het object wordt geïmporteerd, (b) het regelen van de export en/of de import van het object, het toewijzen van Harmonized System-classificatiecodes, andere productcodes aan elk product, het betalen en verantwoorden van accijnzen en belastingen uit jouw naam en het beheren van eventuele geschillen met dergelijke autoriteiten, inclusief, zonder beperking, betreffende douaneclassificaties en toepasselijke accijnzen en/of belastingen.  Bovendien ga je ermee akkoord dat Pitney Bowes de douaneagenten en/of vrachtvervoerders die Pitney Bowes selecteert, toestemming geeft voor het opstellen, onderschrijven, ondertekenen, verklaren en/of beëdigen van alle douaneformulieren, intrekkingen, verklaringen, certificaten, vrachtbrieven en/of andere documenten die wettelijk zijn vereist voor de export, de import en/of het transport van het object dat aan jou of de door jou aangewezen persoon wordt verzonden of overgedragen voor verzending vanuit de Verenigde Staten naar een ander land.  Je erkent en gaat ermee akkoord dat voor het toewijzen van Harmonized System-classificatiecodes expertise is vereist en dat je op de expertise van Pitney Bowes en haar externe serviceverleners vertrouwt voor het uitvoeren van deze taak en de Harmonized System-classificatiecodes die Pitney Bowes en haar externe serviceverleners toewijzen, niet zult betwisten.
   2. De rol van de verkoper als exporteur.  De verkoper is verantwoordelijk voor de verzending van het object naar een faciliteit in het Verenigd Koninkrijk ("verzendcentrum in het Verenigd Koninkrijk"). Pitney Bowes wijst de verkoper aan als de "exporteur" van het object dat je koopt of wijst, naar eigen inzicht, zichzelf of een van haar serviceverleners aan als de "exporteur" uit naam van de verkoper voor de douane-inklaring van het object bij ontvangst in het verzendcentrum in het Verenigd Koninkrijk. Dit geldt waarschijnlijk voornamelijk voor objecten die vanuit het Verenigd Koninkrijk worden verzonden naar een locatie buiten de Europese Unie.  Voor zover dat mogelijk is, geeft de verkoper Pitney Bowes (en, indien nodig, haar externe serviceverleners) toestemming om op te treden als de vertegenwoordiger(s) van de verkoper om gebruik te maken van douaneagenten en/of vrachtvervoerders voor het uitvoeren van douaneformaliteiten met alle relevante douane- en belastingautoriteiten, uit naam van de verkoper, inclusief, maar niet beperkt tot, het opstellen van classificaties voor exportverklaringen en het regelen van eventuele geschillen met dergelijke autoriteiten betreffende douaneclassificaties, toepasselijke accijnzen en/of belastingen, en het uitvoeren van alle overige acties die volgens de wet of regelgeving vereist kunnen zijn voor de export en/of het transport van objecten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar een ander land.
   3. De autoriteiten, toestemmingen en goedkeuringen die je hebt verleend in deze Sectie 3, zijn ook van toepassing als eBay en/of Pitney Bowes hun recht volgens Sectie 11 uitoefenen om het object te retourneren aan de verkoper; mits Pitney Bowes jou of de verkoper aanwijst als de importeur van de goederen. Pitney Bowes heeft geen enkele verplichting om terugbetaling te claimen van enige betaalde kosten uit jouw naam of uit naam van de verkoper.
  3. Verklaringen. Alle douaneverklaringen worden door Pitney Bowes gemaakt ten behoeve van jou en als jouw directe vertegenwoordiger of, voor objecten die zich in het Verenigd Koninkrijk bevinden, ten behoeve van de verkoper als de directe vertegenwoordiger van de verkoper, en jij bent de "declarant" ten behoeve van alle douaneverklaringen voor de import.  Als declarant ben je de wettelijk aangewezen importeur en ben je verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verstrekte informatie.
  4. Relatie tussen eBay en Pitney Bowes. eBay Inc. en eBay (UK) Limited ("eBay") en Pitney Bowes zijn onafhankelijke contractanten die met elkaar een overeenkomst zijn aangegaan om de Services beschikbaar te maken voor jou.  eBay verleent geen enkele van deze Services en is niet verantwoordelijk voor de Services die Pitney Bowes verleent.  Pitney Bowes is geen eigendom en geen partner van eBay. 
  5. Geen agentschap. Er ontstaat door deze Voorwaarden geen agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer/werkgever-relatie of franchisingrelatie tussen jou en eBay (of tussen jou en Pitney Bowes, behalve voor zover beschreven in Sectie 3(a)(iv) en 3(b)(i)).  Het is niet je bedoeling dat eBay of Pitney Bowes (of een van hun partners, onderaannemers of andere serviceverleners) optreedt, of zal optreden, als je vertegenwoordiger voor de ontvangst van binnenlandse of internationale post uit jouw naam.
 4. Privacy van gegevens. Het verzamelen van persoonlijke gegevens door eBay in verband met het Programma valt onder het privacybeleid dat geldt voor jouw gebruik van de  website www.eBay.nl of, indien van toepassing, een andere internationale eBay-site. Om aan jou de Services te kunnen verlenen die je aanvraagt volgens het Programma, heeft Pitney Bowes echter bepaalde persoonlijke gegevens nodig naast je bestelgegevens, inclusief, maar niet beperkt tot: je naam, gebruikersnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en, in bepaalde landen, nationale identificatiegegevens (zoals interne paspoortgegevens in Rusland) en/of belastingidentificatiegegevens (zoals de belastingbetalersregistratie voor personen in Brazilië). Jij bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van deze gegevens en erkent dat je bevoegd bent om deze gegevens te verstrekken ten behoeve van de levering van je object aan jou of de door jou aangewezen persoon. Als je akkoord gaat met deze Voorwaarden, geef je eBay opdracht deze persoonlijke en bestelgegevens uit jouw naam te verstrekken aan Pitney Bowes, zodat Pitney Bowes je de Services kan leveren die je aanvraagt volgens het Programma. Je erkent dat Pitney Bowes deze gegevens, hoe deze ook zijn verzameld, openbaar kan maken aan haar partners, serviceverleners en andere externe partijen (zoals douane- en belastingautoriteiten), indien dat noodzakelijk is voor het leveren van de Services die je hebt aangevraagd (zoals het doorgeven van je naam en adres aan douaneagenten en expediteurs, zodat deze de douane-inklaring uit jouw naam kunnen verzorgen en je bestelling bij je kunnen afleveren).  Pitney Bowes, haar partners en/of haar serviceverleners kunnen rechtstreeks contact met je opnemen om bepaalde persoonlijke gegevens en/of bestelgegevens te verzamelen of te controleren. Je persoonlijke gegevens en bestelgegevens worden door Pitney Bowes alleen verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt voor het verlenen van de Services volgens het privacybeleid van Pitney Bowes, dat je hier kunt vinden als je een object koopt dat zich bevindt in de Verenigde Staten en hier als je een object koopt dat zich bevindt in het Verenigd Koninkrijk, met de uitzondering dat Pitney Bowes deze gegevens niet zal verstrekken, verhuren, verkopen of anderszins zal delen voor marketingdoeleinden. eBay heeft geen gezag over het privacybeleid van Pitney Bowes, haar partners of haar serviceverleners en je moet het privacybeleid van die partijen naleven.  Als je in Brazilië woont en eerder belastingidentificatiegegevens (zoals je belastingbetalersregistratie voor personen) hebt verstrekt aan PayPal, geef je de PayPal-entiteit die de PayPal-services aan jou levert de bevoegdheid om deze gegevens op verzoek van eBay door te geven aan eBay.
 5. Optionele services. De Services die Pitney Bowes aan je levert, zijn volledig optioneel. Als je een Object met Wereldwijde verzending wilt kopen, moet je echter akkoord gaan met deze Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet je niet doorgaan met de aankoop van dat object en in plaats daarvan een object kopen dat wordt aangeboden zonder Wereldwijde verzending. 
 6. In aanmerking komen.
  1. Objecten die in aanmerking komen. Niet alle aanbiedingen op eBay komen in aanmerking voor Wereldwijde verzending. eBay behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, naar eigen inzicht, met of zonder kennisgeving aan jou, de vereisten voor het in aanmerking komen voor Wereldwijde verzending, inclusief, maar niet beperkt tot, beperkingen op basis van het nummer, het type, de rubriek en/of de waarde van objecten en/of transacties, te veranderen of aan te passen. Je gaat ermee akkoord om objecten die hiervoor niet in aanmerking komen, niet te kopen met Wereldwijde verzending. Meer informatie over objecten die in aanmerking komen, vind je hier.  Je gaat ermee akkoord dat als een object niet in aanmerking komt, Pitney Bowes niet aansprakelijk is en het recht heeft om, naar eigen inzicht en op de manier die haar goeddunkt, afstand te doen van het object of het te vernietigen, inclusief, maar zonder beperking, (A) het object te retourneren aan de verkoper, (B) het object te overhandigen aan de autoriteiten of (C) het object te vernietigen. Pitney Bowes is bevoegd om alle objecten met Wereldwijde verzending zonder kennisgeving te openen en te inspecteren.
  2. Landen die in aanmerking komen. Wereldwijde verzending is niet beschikbaar voor verzending naar alle landen. eBay behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, naar eigen inzicht en met of zonder kennisgeving, het aantal landen dat in aanmerking komt voor Wereldwijde verzending, uit te breiden of te beperken. De landen die momenteel in aanmerking komen voor Wereldwijde verzending, vind je hier.
  3. Niet-commercieel gebruik.  Elk Object met Wereldwijde verzending dat je koopt, moet bestemd zijn voor persoonlijk gebruik of consumptie door de aangewezen ontvanger en niet voor commerciële verkoopdoeleinden. Als je in een lidstaat van de Europese Unie (behalve het Verenigd Koninkrijk) woont en een Object met Wereldwijde verzending importeert uit de Verenigde Staten, moet je aankoop van het object bovendien zijn bestemd voor niet-zakelijke doeleinden. In de Europese Unie kan de BTW op de aankoop van geïmporteerde goederen voor niet-zakelijke doeleinden niet worden teruggevorderd door de koper.
 7. Betaling en Programmakosten.
  1. Geaccepteerde betalingsmethode. Je moet objecten met Wereldwijde verzending en de bijbehorende Programmakosten betalen mat PayPal. Alleen aanbiedingen waarbij PayPal als betalingsmethode is vermeld, komen in aanmerking voor Wereldwijde verzending. Je gebruik van de PayPal-services valt onder het privacybeleid en de gebruikersovereenkomst van PayPal tussen jou en de PayPal-entiteit die de PayPal-services aan je levert, inclusief alle bijbehorende PayPal-kosten die zijn beschreven in de gebruikersovereenkomst van PayPal.
  2. Programmakosten. De prijs die bij de afhandeling wordt weergegeven, is inclusief alle verzend- en importkosten die bij de Services horen ("Programmakosten"). Meer informatie over Programmakosten vind je hier.
  3.  Gesplitste betaling. PayPal verdeelt je betaling voor het Object met Wereldwijde verzending en de Programmakosten tussen de verkoper en Pitney Bowes op de volgende manier, zoals vermeld op je pagina met bestelgegevens en je PayPal-rekeningoverzicht: 
   1. Betaling aan de verkoper: PayPal maakt naar de PayPal-rekening van de verkoper dat deel van je betaling over dat bestaat uit de prijs van het object en het bedrag (indien van toepassing) dat de verkoper in rekening brengt voor de verzending van het object naar een verzendcentrum in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten. 
   2. Betaling aan Pitney Bowes: PayPal maakt het saldo van je betaling over naar de PayPal-rekening van Pitney Bowes (te herkennen aan de omschrijving "Pitney Bowes Inc." of "Pitney Bowes Global Ecommerce UK Limited"). 
  4. Betalingen terugboeken. Als eBay, Pitney Bowes of serviceverleners van Pitney Bowes, nadat je een Object met Wereldwijde verzending hebt gekocht, bepalen dat het object niet in aanmerking komt voor Wereldwijde verzending of niet naar je kan worden verzonden (om welke reden dan ook), hebben eBay en haar partners het recht om je aankoop te annuleren in plaats van verder te gaan met de verwerking en/of verzending van het object, hebben ze, in dat geval, het recht om je PayPal-betaling voor het object aan de verkoper en aan Pitney Bowes terug te boeken en wordt het object behandeld als een onbestelbaar object.
  5. Uitzonderingen. Jij alleen bent verantwoordelijk voor alle douanekosten, belastingen, toeslagen, boetes, sancties of andere kosten die kunnen worden opgelegd door douane- of belastingbeambten nadat een object is ingeklaard bij de douane en is geleverd (of gereed is voor ophalen) op het leveringsadres dat je hebt opgegeven of het ophaalpunt bij jou in de buurt dat door Pitney Bowes is aangewezen.
 8. Risico van verlies. Het risico van verlies of schade aan het object is voor de verkoper totdat het object is geaccepteerd in het verzendcentrum in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten of door Pitney Bowes aan de verkoper is geretourneerd vanuit het verzendcentrum. Met inachtneming van eventuele statutaire rechten die je hebt, wordt het risico van verlies of schade aan het object aan jou overgedragen wanneer het object het verzendcentrum in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten verlaat om te worden geëxporteerd. 
 9. Overdracht van eigendomsrecht. Het object blijft eigendom van de verkoper totdat het bij jou of de door jou aangewezen persoon is afgeleverd. Op dat moment wordt het eigendomsrecht van het object overgedragen aan jou of de door jou aangewezen persoon.  Op geen enkel moment bezitten eBay (of haar partners), Pitney Bowes (of haar partners) of externe verleners van logistieke diensten, expediteurs, douaneagenten, vrachtvervoerders en/of andere onderaannemers onder contract bij Pitney Bowes het eigendomsrecht van een object.
 10. Onbetaalde objecten en mislukte betalingen. Voor je aankoop van een Object met Wereldwijde verzending geldt het beleid voor onbetaalde objecten van eBay.  eBay behoudt zich het recht voor om, op elke mogelijke manier, onbetaalde bedragen te innen die eBay aan de verkoper en/of Pitney Bowes betaalt wanneer jij niet betaalt of je betaling mislukt.
 11. Kwijtgeraakte, beschadigde of onbestelbare objecten; geldig leveringsadres vereist.  Als een Object met Wereldwijde verzending dat je koopt, niet wordt geleverd op het adres dat je hebt opgegeven of bij het ophaalpunt dat is aangewezen door de expediteur, als het is beschadigd of als het afwijkt van de beschrijving van de verkoper, kan je aankoop zijn gedekt door Kopersbescherming van PayPal. Meer informatie over Kopersbescherming van PayPal vind je hier. Het leveringsadres dat je opgeeft, moet in een land zijn dat in aanmerking komt en moet een geldig en volledig leveringsadres zijn. Het leveringsadres dat je opgeeft, mag geen postkantoor (postbus) en geen postkantoor van het leger of de marine zijn. eBay en Pitney Bowes zijn niet aansprakelijk en hebben het recht om, naar eigen inzicht en op elke gewenste manier, afstand te doen van objecten die voor eBay of Pitney Bowes, om welke reden dan ook, onbestelbaar zijn. Als eBay of Pitney Bowes bepaalt dat een object onbestelbaar is en het object van de hand wilt doen of wil vernietigen, wordt het eigendomsrecht van het object automatisch overgedragen van de verkoper naar eBay en/of een externe partij die is aangewezen door eBay of Pitney Bowes (door eBay en Pitney Bowes uitgekozen), zonder kosten voor hetzij eBay of Pitney Bowes en/of een externe partij die is aangewezen door eBay of Pitney Bowes, en eBay en Pitney Bowes en/of een externe partij die is aangewezen door eBay of Pitney Bowes behoudt alle opbrengsten (indien van toepassing) die worden ontvangen voor de verwijdering of vernietiging van het object. eBay of Pitney Bowes kan er ook voor kiezen objecten aan de verkoper te retourneren die voor eBay of Pitney Bowes onbestelbaar zijn. eBay is niet verantwoordelijk onder het beleid voor Kopersbescherming van PayPal als eBay bepaalt dat een object niet kan worden geleverd op het door jou opgegeven leveringsadres of het ophaalpunt dat door de expediteur is aangewezen, om welk reden dan ook, inclusief de reden dat het door jou opgegeven leveringsadres onjuist, onvolledig of ontoegankelijk is. Bovendien kunnen bepaalde externe expediteurs eisen dat de aangewezen ontvanger van een object aanwezig is om het object in ontvangst te nemen. Wanneer persoonlijke ontvangst is vereist, ben jij alleen er verantwoordelijk voor dat de aangewezen ontvanger beschikbaar is om het object in ontvangst te nemen. 
 12. Internationale retourzendingen. Het beleid voor retourzendingen dat de verkoper heeft opgegeven in zijn/haar aanbieding van een Object met Wereldwijde verzending, geldt voor je aankoop van dat object. Voor objecten die zich in de Verenigde Staten bevinden, die je aanschaft met wereldwijde verzending en die je retourneert aan de verkoper, kom je niet in aanmerking voor en ontvang je geen teruggave van Programmakosten die je hebt betaald aan Pitney Bowes en Pitney Bowes is niet verantwoordelijk voor de retourzending van het object naar de verkoper. Dit doet geen afbreuk aan rechten die je hebt op grond van lokale wetgeving.
 13. Disclaimers. DE SERVICES WORDEN VERLEEND DOOR PITNEY BOWES, EEN ONAFHANKELIJKE CONTRACTANT, EN HAAR PARTNERS EN EXTERNE SERVICEVERLENERS. DIENOVEREENKOMSTIG WIJST EBAY UITDRUKKELIJK, IN DE RUIMSTE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET, ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE EN WETTELIJKE VOORSTELLINGEN VAN ZAKEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SERVICES AF, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE GARANTIE VOOR VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUKMAKENDHEID EN ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, NUT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID OF KWALITEIT VAN DE SERVICES. BOVENDIEN WIJZEN EBAY EN PITNEY BOWES UITDRUKKELIJK, IN DE RUIMSTE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET, ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE EN WETTELIJKE VOORSTELLINGEN VAN ZAKEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT WERELDWIJDE VERZENDING EN/OF TOT ELK OBJECT MET WERELDWIJDE VERZENDING DAT JE KOOPT, AF, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE GARANTIE VOOR VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUKMAKENDHEID EN ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, NUT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID OF KWALITEIT VAN DE WERELDWIJDE VERZENDING EN/OF ELK OBJECT MET WERELDWIJDE VERZENDING DAT JE KOOPT. NOCH EBAY NOCH PITNEY BOWES IS VERANTWOORDELIJK VOOR ONDERBREKINGEN OF VERTRAGINGEN IN DE WERELDWIJDE VERZENDING EN/OF DE SERVICES OF VOOR VERLIES OF LETSEL DAT HET GEVOLG IS VAN EEN DERGELIJKE ONDERBREKING OF VERTRAGING. NOCH EBAY NOCH PITNEY BOWES IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF DE VOLLEDIGHEID VAN PROGRAMMAKOSTEN DIE WORDEN GEOFFREERD DOOR PITNEY BOWES. EBAY IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN MISBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE EBAY OPENBAAR HEEFT GEMAAKT AAN PITNEY BOWES ZODAT PITNEY JE DE SERVICES KAN VERLENEN DIE JE AANVRAAGT VOOR WERELDWIJDE VERZENDING. 
 14. Beperking van aansprakelijkheid. IN DE RUIMSTE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET ZIJN EBAY EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, PARTNERS, JOINT VENTURES, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS, EN PITNEY BOWES EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, PARTNERS, JOINT VENTURES, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS, NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEDERFDE WINST OF GEVOLGSCHADE, SPECIALE, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN OF ENIGE ANDERE VORM VAN SCHADE, VERLIES OF LETSEL, UIT HOOFDE VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIG HANDELEN (INCLUSIEF NALATIGHEID), STATUTAIRE OF ANDERE JURIDISCHE THEORIEËN, DIE VOORTKOMEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP DEZE VOORWAARDEN, JE GEBRUIK, MISBRUIK OF AFHANKELIJKHEID VAN WERELDWIJDE VERZENDING, DE SERVICES, GEKOCHTE OBJECTEN MET WERELDWIJDE VERZENDING, DE PROGRAMMAKOSTEN DIE PITNEY BOWES HEEFT GEOFFREERD, DE ONMOGELIJKHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN WERELDWIJDE VERZENDING EN/OF DE SERVICES, DE BESCHIKBAARHEID VAN WERELDWIJDE VERZENDING EN/OF DE SERVICES, EN/OF DE ONDERBREKING, OPSCHORTING OF BEËINDIGING VAN WERELDWIJDE VERZENDING EN/OF DE SERVICES, INCLUSIEF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EXTERNE PARTIJEN, ZELFS ALS IS GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN NIETTEGENSTAANDE FALEN VAN HET WEZENLIJKE DOEL VAN EEN BEPERKTE OPLOSSING. ONGEACHT DE VORIGE ZIN GELDT DAT ALS EBAY, PITNEY BOWES OF EEN DOCHTERONDERNEMING, PARTNER, JOINT VENTURE, FUNCTIONARIS, DIRECTEUR, AANDEELHOUDER, WERKNEMER OF VERTEGENWOORDIGER VAN EBAY OF PITNEY AANSPRAKELIJK WORDT BEVONDEN, DE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER JOU OF EEN EXTERNE PARTIJ IS BEPERKT TOT HET HOOGSTE VAN DE VOLGENDE BEDRAGEN: (A) ALLE VERSCHULDIGDE BEDRAGEN VOLGENS DE KOPERSBESCHERMING VAN PAYPAL TOT MAXIMAAL DE VOLLEDIGE PRIJS VAN HET IN AANMERKING KOMENDE OBJECT (INCLUSIEF VERZEND- EN IMPORTKOSTEN DIE JE HEBT BETAALD BIJ DE AFHANDELING) OF (B) $ 100. NIETS IN DEZE OVEREENKOMST ZORGT VOOR BEPERKING OF UITSLUITING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN (RESPECTIEVELIJK) EBAY OF PITNEY BOWES VOOR HAAR EIGEN FRAUDULEUZE VOORSTELLING VAN ZAKEN, VOOR DE DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL TEN GEVOLGE VAN HAAR EIGEN NALATIGHEID OF DIE VAN HAAR WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS, OF VOOR ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOLGENS DE WET NIET KAN WORDEN BEPERKT OF UITGESLOTEN.
 15. Vrijwaring. Je gaat ermee akkoord om eBay, Pitney Bowes en hun dochterondernemingen, partners, joint ventures, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers en vertegenwoordigers van eBay en Pitney Bowes te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, aansprakelijkheden, schade, claims, boetes of andere kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die direct of indirect zijn gemaakt door een externe partij met betrekking tot, wegens of ten gevolge van je gebruik van Wereldwijde verzending, de Services, de export of import van een Object met Wereldwijde verzending of een schending van deze Voorwaarden, beleid van eBay, enige wet of regelgeving, of de rechten van een externe partij.
 16. Diversen. Behalve als hierin anders is bepaald, vormen deze Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen jou en eBay en tussen jou en Pitney Bowes met betrekking tot het desbetreffende onderwerp. Als eBay of Pitney Bowes enige bepaling in deze Voorwaarden niet kan afdwingen, kan dat niet worden opgevat alsof afstand wordt gedaan van die bepaling of dat recht. Indien een deel van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, blijven de resterende bepalingen volledig van kracht.
 17. Wijzigingen in en beëindiging van het programma. eBay heeft het recht, maar niet de verplichting, om Wereldwijde verzending, de naam Wereldwijde verzending, de Services, functies en/of functionaliteit van Wereldwijde verzending, en/of de serviceverleners die een of meer services verlenen voor Wereldwijde verzending, op elk moment, naar eigen inzicht, met of zonder kennisgeving aan jou, te wijzigen, uit te breiden, te vervangen, tijdelijk op te schorten en/of permanent te beëindigen.
 18. Verhaalsmogelijkheid. Zonder beperking van andere verhaalsmogelijkheden, inclusief die ergens anders in het beleid van eBay zijn beschreven, kan eBay op elk moment, naar eigen inzicht, met of zonder kennisgeving aan jou, je aankoop van objecten met Wereldwijde verzending beperken, verbieden, weigeren, annuleren, blokkeren, uitstellen en/of beëindigen als je deze Voorwaarden, beleid van eBay of toepasselijke wetten overtreedt. 
 19. Term. Deze Voorwaarden, die af en toe aangepast kunnen worden, blijven van kracht voor een periode van zestig (60) dagen volgend op de levering van het Object met Wereldwijde verzending op het leveringsadres dat je hebt opgegeven.
 20. Effect van beëindiging. De volgende secties van deze Voorwaarden blijven geldig na beëindiging: "Rollen van de partijen", "Privacy van gegevens", "Betaling en programmakosten", "Kwijtgeraakte, beschadigde of onbestelbare objecten; geldig leveringsadres vereist", "Internationale retourzendingen", "Disclaimers", "Beperking van aansprakelijkheid", "Vrijwaring", "Diversen" en "Term".
 21. Aanpassing. eBay kan deze Voorwaarden, inclusief toepasselijke kosten, op elk moment aanpassen door de aangepaste voorwaarden op de eBay-site te plaatsen. Tenzij ergens anders aangegeven, zijn alle aangepaste voorwaarden onmiddellijk en automatisch van kracht wanneer ze op de eBay-site zijn geplaatst.