eBay.nl Programma Wereldwijde Verzending

Voorwaarden voor Koper

Ingangsdatum: 24 juni 2013

De volgende aanvullende Voorwaarden voor Koper bij het Programma Wereldwijde Verzending ("Voorwaarden") gelden voor uw aankoop van items op eBay.nl met gebruikmaking van het Programma Wereldwijde Verzending of Global Shipping Program ("GSP" of "Programma"):

 1. Aard van het Programma. Uw Verkoper ("Verkoper") heeft ervoor gekozen bepaalde items, die uw Verkoper heeft vermeld op eBay.com, met gebruikmaking van het Programma voor aflevering buiten de Verenigde Staten ("GSP Item(s)") beschikbaar te stellen, samen met bepaalde diensten op het gebied van pakketverwerking, binnen- en buitenlandse verzending en douane-inklaring (gezamenlijk de "Diensten"), welke u worden aangeboden door een derde partij, de wereldwijde aanbieder van technologie- en verzendingsdiensten Pitney Bowes Inc. ("Pitney Bowes"). De vermelde prijzen die u bij het afrekenen worden getoond zijn inclusief alle aan deze Diensten verbonden verzend- en invoerkosten, zoals hieronder nader omschreven.
  1. Omschrijving van de Diensten. Door het aankopen van een GSP Item van uw Verkoper gaat u een bindende overeenkomst aan met uw Verkoper voor de aankoop van het GSP Item. Bovendien gaat u met Pitney Bowes rechtstreeks een overeenkomst aan onder de voorwaarden zoals neergelegd in deze Voorwaarden voor de levering van de volgende, in verband met uw bestelling uit te voeren Diensten:
   1. Pakketverwerkingsdienst. Uw Verkoper zal, na ontvangst van uw goedgekeurde betaling, zorg dragen voor het verzenden van het GSP Item naar een pakketverwerkingscentrum in de Verenigde Staten ("V.S. Verzendingscentrum") dat wordt beheerd door Pitney Bowes en geëxploiteerd door een derde logistieke dienstverlener. Pitney Bowes houdt toezicht op het sorteren en verwerken van het GSP Item in het V.S. Verzendingscentrum, welke werkzaamheden worden uitgevoerd ter voorbereiding van internationale verzending.
   2. Internationale verzend- en trackingdienst. Pitney Bowes regelt het internationaal verzenden van uw bestelling vanuit het V.S. Verzendingscentrum, uitgevoerd door een derde vervoerder (of vervoerders) naar het door u aangegeven afleveradres. U en uw Verkoper kunnen de internationale verzending van uw bestelling vanuit de Verenigde Staten naar het aangegeven afleveradres via My eBay volgen.
   3. Douane dienstverlening. Op basis van de informatie die door uw Verkoper is aangeleverd en die gedurende het verwerken van uw bestelling is verkregen, verzorgt Pitney Bowes de uitvoer en, middels derde douanetussenpersonen, de inklaring van GSP Items die u heeft aangekocht, zulks waar van toepassing inclusief het uitvoeren van uw betaling van invoerrechten aan de betreffende douane- en belastingautoriteiten, het invullen van de verplichte documentatie, het doen van de nodige opgaven en het verstrekken aan douaneautoriteiten van de voor douaneklaring van de zending benodigde informatie.
  2. Door partijen te vervullen rollen.
   1. Pitney Bowes. Pitney Bowes is een wereldwijde aanbieder van technologie- en verzenddiensten met haar hoofdkantoor aan het adres 1 Elmcroft Road, Stamford, CT 06926, Verenigde Staten, en heeft een notering aan de New York Stock Exchange onder het symbool "PBI". De hiervoor beschreven Diensten worden geleverd, hetzij door Pitney Bowes zelf, hetzij door aan haar gelieerde bedrijven, hetzij via derde logistieke dienstverleners, vervoerders, douane-afhandelaars, expediteurs en/of andere subcontractors van Pitney Bowes. Uw relatie met Pitney Bowes wordt beheerst door deze Voorwaarden.
   2. Uw rol als Geregistreerde Importeur; Volmacht. U komt hierbij overeen dat Pitney Bowes u (of de ontvanger van het door u aan te kopen GSP Item, indien dat iemand anders is dan uzelf) aanwijst als de "Geregistreerde Importeur" van het GSP Item, of dat zij, naar haar keuze, één van haar dienstverleners als de "Geregistreerde Importeur" aanwijst, om de douane-inklaring van het GSP Item te faciliteren. Het is uw verantwoordelijkheid om: (A) ervoor te zorgen dat uw aankoop en uw invoer van het GSP Item voldoen aan alle wet- en regelgeving van het land waar het GSP Item wordt ingevoerd, (B) de indiening te verzorgen van volledig ingevulde douaneaangiftes en gerelateerde documenten bij de douaneautoriteiten van het land waar het GSP Item ingevoerd wordt, en (C) de betaling te doen van de opgelegde invoerrechten en andere verschuldigde heffingen in verband met de invoer van het GSP Item. Echter, voor zover van toepassing, verleent u aan Pitney Bowes (en, voor zover nodig, aan haar derde dienstverleners) een "Volmacht" ter autorisatie van Pitney Bowes en/of haar dienstverleners om op te treden als uw lasthebber(s) teneinde douanetussenpersonen en/of expediteurs in de arm te nemen ten behoeve van het namens u afhandelen van douanezaken met alle betreffende douane- en belastingautoriteiten, zulks met inbegrip van maar niet beperkt tot het afwikkelen van de invoer van het GSP Item, het toekennen van Harmonized System classificatiecodes aan elk goed, het namens u aangeven en afdragen van douanerechten en belastingen, en het afwikkelen van eventuele geschillen met bedoelde autoriteiten inzake douaneclassificaties, geldende douanerechten en/of heffingen. Bovendien geeft u Pitney Bowes opdracht om de door haar geselecteerde douanetussenpersonen en/of expediteurs namens u te autoriseren tot het doen, bekrachtigen, ondertekenen, verklaren en/of onder ede certificeren tegenover elke douaneautoriteit van intrekking, aangifte, certificatie, vrachtbrief en/of andere documenten verplicht gesteld bij wet- of regelgeving in verband met invoer en/of vervoer van het GSP Item dat voor verzending uit de Verenigde Staten van Amerika naar een ander land aan u of uw aangewezen partij wordt verzonden of geconsigneerd. U erkent en komt overeen dat het toekennen van Harmonized System classificatiecodes kennis en kunde vereist, en dat u zich verlaat op de expertise van Pitney Bowes voor wat betreft deze taak en de aldus door Pitney Bowes toegekende Harmonized System classificatiecodes niet zult aanvechten.
   3. De rol van uw Verkoper als Geregistreerde Exporteur. Pitney Bowes benoemt uw Verkoper als de "Voornaamste Belanghebbende in de V.S." ("Geregistreerde Exporteur") van het GSP Item dat u aankoopt, of benoemt naar haar keuze in plaats van uw Verkoper zichzelf of een van haar dienstverleners als "Geregistreerde Exporteur", met als taak het faciliteren van de douane-inklaring van het GSP Item. Voor zover van toepassing heeft uw Verkoper aan Pitney Bowes (en voor zover nodig haar derde dienstverleners) een Volmacht verleend aan Pitney Bowes en/of haar dienstverleners om op te treden als lasthebber(s) van uw Verkoper teneinde douanetussenpersonen en/of expediteurs in de arm te nemen ten behoeve van het namens uw Verkoper afhandelen van douanezaken met alle betreffende douane- en belastingautoriteiten, zulks met inbegrip van, maar niet beperkt tot het opstellen van exportclassificaties en het afwikkelen van geschillen met bedoelde autoriteiten inzake douaneclassificaties, geldende douanerechten en/of belastingen, en het verrichten van elke andere handeling die in verband met uitvoer en/of vervoer van GSP Items uit de Verenigde Staten naar een ander land bij wet- of regelgeving verplicht wordt gesteld.
   4. Relatie tussen eBay en Pitney Bowes. eBay Inc. ("eBay") en Pitney Bowes zijn onafhankelijke opdrachtnemers en zijn met elkaar een overeenkomst aangegaan teneinde de hiervoor beschreven Diensten in verband met uw gebruikmaking van de eBay.nl website aan u ter beschikking te stellen. eBay levert echter geen van de Diensten, en Pitney Bowes is noch onder zeggenschap van noch gelieerd met eBay.
  3. Bescherming van persoonsgegevens. Het door eBay in verband met het Programma inwinnen van persoonlijke gegevens wordt beheerst door het privacy-beleid dat geldt voor uw gebruikmaking van de eBay.nl website. Om aan u de Diensten te kunnen leveren waarom u uit hoofde van het Programma verzoekt, heeft Pitney Bowes naast uw bestellingsgerelateerde informatie de volgende persoonlijke gegevens nodig: uw naam, gebruiker ID, adres, e mailadres en telefoonnummer. Door deelname aan het Programma en aanvaarding van deze Voorwaarden geeft u eBay opdracht om deze persoonlijke gegevens en bestellingsgerelateerde informatie namens u aan Pitney Bowes te verstrekken, zodat Pitney Bowes de door u gewenste Diensten kan leveren uit hoofde van het Programma. U erkent dat Pitney Bowes op haar beurt van deze informatie waar nodig mededeling mag doen aan haar gelieerde bedrijven, dienstverleners en douane- en belastingautoriteiten, voor zover dat noodzakelijk is voor de verrichting van de door u gewenste Diensten (bijvoorbeeld, het verstrekken van uw naam en adresgegevens aan vervoerders, zodat deze uw bestelling op het door u aangegeven afleveradres kunnen afleveren). Uw persoonlijke gegevens en bestellingsgerelateerde informatie zullen, uitsluitend met het oog op het leveren van de Diensten, door Pitney Bowes worden verzameld, gebruikt, en aan derden verstrekt, in overeenstemming met het privacy beleid van Pitney Bowes, dat hier te raadplegen is, met dien verstande dat Pitney Bowes zich zal onthouden van het verstrekken, verhuren, verkopen of anderszins delen van vorengenoemde gegevens en informatie voor marketingdoeleinden. eBay heeft geen zeggenschap over het privacybeleid van Pitney Bowes, haar gelieerde bedrijven of dienstverleners, en u onderwerpt zich waar van toepassing aan hun privacy beleid.
  4. Optionele Diensten. De aan u door Pitney Bowes uit hoofde van het Programma aangeboden Diensten zijn volledig optioneel. Om GSP Items te kunnen aankopen dient u echter met deze Voorwaarden in te stemmen. Indien u niet met deze Voorwaarden instemt, kunt u niet overgaan tot het aankopen van GSP Items en kunt u in plaats daarvan een item aankopen van een Verkoper die geen deelnemer aan het Programma is.
 2. Uw gebruikmaking van het Programma. U maakt gebruik van het Programma in naleving van deze Voorwaarden, de beleidsparagrafen van eBay en alle vigerende wetgeving, zulks met inbegrip van maar niet beperkt tot de volgende vereisten en beperkingen:
  1. Toepasselijkheid van de gebruikersovereenkomst van eBay. Gebruikmaking van het Programma is bedoeld in samenhang met de eBay.nl website en wordt daarom beheerst door de eBay.nl Gebruikersovereenkomst en de regels en beleid documenten (tezamen en zoals van tijd tot tijd gewijzigd "Regels en Beleid van eBay"). Deze Voorwaarden zijn op u van toepassing naast de eBay.nl Gebruikersovereenkomst. Daar waar er met betrekking tot uw aankoop van een GSP Item uit hoofde van het Programma een conflict of tegenstrijdigheid bestaat tussen deze Voorwaarden en een andere bepaling van de Regels en Beleid van eBay, prevaleren deze Voorwaarden bij alle aangelegenheden die nadrukkelijk in deze Voorwaarden behandeld worden. Bij alle aangelegenheden die niet nadrukkelijk in deze Voorwaarden behandeld worden, prevaleren de Regels en Beleid van eBay.
  2. In aanmerking komen van een item. Niet alle rubrieken op eBay.nl komen in aanmerking voor het Programma. Items die aan u door uw Verkoper uit hoofde van het Programma worden aangeboden, en die op grond van hun omschrijving kennelijk in aanmerking voor het Programma komen, worden als zodanig in de vermelding van het betreffende GSP Item aangegeven. eBay behoudt zich het recht voor om te allen tijde volledig naar eigen inzicht met of zonder vooraankondiging de vereisten voor het in aanmerking komen voor het Programma aan te passen of te wijzigen, hetgeen onder andere inhoudt (maar niet beperkt is tot) beperkingen betreffende aantal, type, categorie en/of waarde van items en/of transacties. Om in aanmerking voor het Programma te komen gelden voor een item onder andere de volgende voorwaarden:
   1. Locatie van het item. Alleen items die zich fysiek in de Verenigde Staten bevinden en die uw Verkoper vanuit een adres in de Verenigde Staten verzendt naar het V.S. Verzendingscentrum, komen in aanmerking voor het Programma. Items die uw Verkoper vanuit een adres buiten de Verenigde Staten verzendt naar het V.S. Verzendingscentrum, worden verwerkt als onbestelbare items, zoals hierna omschreven.
   2. Vermeldingsite van het item. Alleen items die door Verkopers vermeld zijn op eBay.com komen voor het Programma in aanmerking. Het staat eBay echter vrij om in aanmerking komende eBay.com vermeldingen van Verkopers aan u op eBay.com en op internationale sites van eBay van toepassing te verklaren.
   3. Beperkte categorieën. Door Verkopers in bepaalde eBay.com categorieën vermelde items komen niet voor het Programma in aanmerking. U vindt een overzicht van beperkte categorieën hier.
   4. Verboden itemsoorten. Meerdere itemsoorten komen niet voor het Programma in aanmerking. U vindt een overzicht van verboden itemsoorten hier.
   5. Illegale en gevaarlijke items. Items die illegaal zijn of niet uit de Verenigde Staten uitgevoerd mogen worden, of die illegaal zijn of niet naar het land waar het door u aangegeven adres zich bevindt ingevoerd mogen worden, en/of items die binnen een of meer gevarenklassen van de Verenigde Naties vallen en/of door de International Air Transport Association benoemd worden, komen niet voor het Programma in aanmerking.
   6. Items onderhevig aan exportbeperkingen. Items die (A) betrekking hebben op een Exportbeperking Classificatienummer, die worden beschouwd voor tweeledig gebruik te zijn, op de beperkte lijst staan of anderszins uit hoofde van de Export Administration Regulations Commerce Control List onder beperkingen vallen en waarvoor een vergunning vereist is, of die (B) onderhevig zijn aan V.S. exportbeperkende voorschriften, zulks naar eigen inzicht door Pitney Bowes en/of haar dienstverleners te bepalen, komen niet voor het Programma in aanmerking.
   7. Overmaat items. Pakketten die het maximum gewicht en/of de maximum maatvoering overschrijden komen niet voor het Programma in aanmerking. "Pakket" betekent een doos, zak, container of ander pakje met daarin een of meer verkochte GSP Items waarvan alle of een aantal deel uitmaken van de bestelling van een Koper.
   8. Overige verboden items. Items die anderszins verboden zijn op websites van eBay komen niet voor het Programma in aanmerking. U vindt de beleidsparagrafen van eBay inzake verboden items hier.
   9. Overige. Items waarvan eBay en/of Pitney Bowes volledig naar eigen inzicht bepalen dat deze geen baat van het Programma zouden hebben, of problemen of aansprakelijkheidsituaties voor het Programma zouden kunnen opleveren.
  3. In aanmerking komen van een land. Het Programma staat niet ter beschikking voor verzendingen naar alle landen. Het afleveradres dat u opgeeft moet zich bevinden in een land dat uit hoofde van het Programma in aanmerking komt. eBay behoudt zich het recht voor te allen tijde naar eigen inzicht met of zonder vooraankondiging aan u de lijst met landen die in aanmerking komen voor het programma, uit te breiden of in te perken. De landen en regio's die momenteel voor het Programma in aanmerking komen vindt u hier.
  4. Niet commercieel gebruik. De Diensten van Pitney Bowes staan uitsluitend ter beschikking voor goederen die bestemd zijn voor gebruik door de aangewezen ontvanger van de goederen. U gaat er daarom mee akkoord dat goederen die u koopt bestemd zijn voor gebruik door de ontvanger daarvan en niet voor commerciële doorverkoopdoeleinden.
  5. Naleving van toepasselijke wetgeving. U zal geen GSP items aanschaffen of importeren via het Programma indien dat in strijd is met geldende wet- of regelgeving. Onverminderd het voorgaande, verklaart en garandeert u door het aankopen van een GSP Item dat u en / of de ontvanger van het GSP-Item door het bezit, gebruik, en / of de aankoop daarvan, niet in overtreding bent van de wetgeving van het land waar het GSP Item geïmporteerd wordt.
  6. Tot beschikking staande rechtsmiddelen. Onverminderd overige rechtsmiddelen, met inbegrip van die elders in de Regels en Beleid van eBay omschreven, staat het eBay vrij te allen tijde volledig naar eigen inzicht met of zonder vooraankondiging aan u over te gaan tot het beperken, verbieden, weigeren, opzeggen, blokkeren, opschorten en/of beëindigen van uw gebruik van het Programma en/of de Diensten indien u een of meer van deze Voorwaarden, beleidsparagrafen van eBay of andere toepasselijke wetgeving overtreedt.
  7. Programma updates en stopzetting. eBay heeft te allen tijde volledig naar eigen inzicht met of zonder vooraankondiging aan u het recht maar niet de verplichting tot het veranderen, wijzigen, vervangen, tijdelijk opschorten en/of permanent stopzetten van het Programma, van de naam van het Programma, van een of meerdere van de Diensten, van de via het Programma aan u aangeboden mogelijkheden en/of functionaliteit, en/of van de dienstverleners waarvan uit hoofde van het Programma voor het verlenen van enkele of alle Diensten gebruik wordt gemaakt. Een stopzetting van het Programma zal echter geen invloed hebben op de uitvoering van nog niet afgeleverde bestellingen waarvoor u al betaald heeft.
 3. Betaling en Programmavergoedingen.
  1. Betalingswijze. Uw Verkoper stelt betaling voor GSP Items middels PayPal verplicht, en u stemt er mee in om betalingen voor GSP Items en betreffende Programmavergoedingen middels PayPal, zoals onderstaand omschreven, te verrichten. Uw gebruikmaking van de PayPal Diensten is onderworpen aan de Gebruikersovereenkomst en het Privacybeleid van PayPal tussen u en de PayPal entiteit die de PayPal Diensten aan u levert, zulks inclusief alle toepasselijke PayPal vergoedingen, zoals omschreven in de Gebruikersovereenkomst van PayPal.
  2. Omschrijving van Programmavergoedingen. De volgende verzendkosten en invoerheffingen (tezamen, de "Programmavergoedingen") gelden voor uw aankopen van GSP Items:
   1. "Internationale prioriteitverzending" (of "Verzending"): Deze Programmavergoeding bestaat uit kosten verbonden aan de hiervoor omschreven pakketverwerking en verzendingdiensten, en omvat de volgende variabele bedragen: de door uw Verkoper gemaakte verzendingskosten voor het verzenden van uw bestelling naar het V.S. Verzendingscentrum; door derden gemaakte internationale verzendingskosten voor het verzenden van uw bestelling vanuit het V.S. Verzendingscentrum naar het door u aangewezen afleveradres; brandstoftoeslagen; kosten voor verkoop, overhead en administratie, hardware, softwareontwikkeling en licenties, bedrijfsvoering, en hosting door Pitney Bowes; kosten in rekening gebracht door derde pakketverwerkingsdienstverleners en voor managementdiensten verleend door de pakketverwerkingsdienstverleners en voor het gebruik van betreffende softwaresystemen; kosten betreffende het regelen van verzekering voor verloren of beschadigde items; kosten voor bedrijfsvoering in verband met het compenseren van korte termijn financiële verliezen en het beheren van de verschillen tussen het in de prijslijst vermelde bedrag van de Verzending en de werkelijke kosten; en eventuele door Pitney Bowes aan eBay betaalde doorverwijsvergoedingen voor het doorverwijzen van u naar het Programma.
   2. "Invoerlasten": deze Programmavergoeding bestaat uit kosten verbonden aan de hiervoor omschreven Douanedienstverlening en omvat de volgende variabele bedragen: belastingen in verband met verkoop, goederen, diensten en toegevoegde waarde (BTW), douanerechten, douanetarieven, accijnzen, alsmede overige bedragen zoals opgelegd of geheven door een overheidsinstantie in verband met de invoer van goederen in het betreffende invoerland (maar exclusief inkomstenbelasting) ("Belasting op goederen en diensten"); door derde in rekening gebrachte intermediairvergoedingen (waaronder vooruitbetaling- en afdrachtlasten en door douanetussenpersonen in rekening gebrachte vergoedingen voor afhandeling en opgaven); strafboetes (maar uitgezonderd eventuele door de douaneautoriteiten opgelegde douanerechten, belastingen, toeslagen, geldboetes, strafboetes of andere lasten die aan u door douane- of belastingfunctionarissen opgelegd kunnen worden nadat een GSP Item door de douane is vrijgegeven, en is afgeleverd bij u, of voor afhalen ter beschikking is gesteld op het door u opgegeven afleveradres); classificatielasten verbonden met het toekennen van een Harmonized System ("HS") classificatiecode; kosten voor het screenen en verifiëren ten behoeve van naleving van exportvoorschriften en inzake verifiëren en toekennen van een Export Controle Classificatie Nummer (ECCN); en bedrijfsvoeringkosten verbonden met het compenseren van korte-termijn financiële verliezen en het beheren van verschillen tussen het (in de prijslijst) vermelde bedrag aan invoerlasten en de werkelijke kosten. NB: in plaats van het bovenstaande kunnen volledig naar inzicht van eBay betreffende lasten inzake classificatie en naleving van exportvoorschriften, door derde in rekening gebrachte intermediairvergoedingen en bedrijfsvoeringkosten in het aan u gemelde bedrag voor Verzending toegevoegd worden.
  3. Betalingsverdeling. PayPal verdeelt de door u voor de Programmavergoedingen verrichte betaling tussen uw Verkoper en Pitney Bowes op de wijze zoals weergegeven op de "details" -pagina van uw bestelling, en, indien u een PayPal rekening heeft, op uw PayPal rekeningoverzicht, op de volgende wijze:
   1. Betaling aan uw Verkoper: PayPal maakt naar de PayPal rekening van uw Verkoper dat deel van uw betaling over dat bestaat uit de GSP Itemprijs en het (eventuele) bedrag dat door uw Verkoper voor het verzenden van het GSP Item naar het V.S. Verzendingscentrum in rekening wordt gebracht.
   2. Betaling aan Pitney Bowes: PayPal maakt het restant van uw betaling over naar de PayPal rekening van Pitney Bowes (gekenmerkt met de omschrijving "Pitney Bowes Inc.").
  4. Programmavergoedingen betreffen schattingen. De in de prijslijst van uw Verkoper vermelde Programmavergoedingen zijn slechts schattingen en onderhevig aan wijzigingen tot het moment dat u bij het afrekenen een GSP Item en de vermelde Programmavergoedingen volledig betaalt. Nadat u zich heeft verbonden om een GSP Item te kopen, zijn de Programmavergoedingen onder specifieke omstandigheden onderworpen aan wijziging, zoals bijvoorbeeld: (i) wanneer het door u opgegeven afleveradres afwijkt van het afleveradres dat u had aangegeven bij het zoeken van het betrokken GSP Item, op eBay.nl, (ii) wanneer u niet de volledige vergoeding betaalt en tussen het moment van aankoop en volledige betaling wijziging optreedt in de Vervoer en/of Invoer kosten en – heffingen, en / of (iii) indien u voor meerdere artikelen betaalt (of het aantal artikelen wijzigt) bij het afronden van uw bestelling met een gezamenlijke waarde die leidt tot hogere Vervoer- en/of Invoer kosten en – heffingen. Met uitzondering van de door uw Verkoper vermelde verzendingkosten voor het verzenden van uw bestelling naar het V.S. Verzendingscentrum, zijn de vermelde Programmavergoedingen afgeleid van op realtime gebaseerde, door Pitney Bowes zelf uitgevoerde schattingen van toepasselijke internationale verzending- en invoerlasten. Door Pitney Bowes uitgevoerde schattingen zijn niet altijd een weergave van de werkelijk door Pitney Bowes gemaakte kosten; werkelijke verzend- en/of invoerkosten kunnen hoger of lager dan de geschatte bedragen zijn. Echter, onder voorbehoud van naleving door u van deze Voorwaarden, betreft uw betaling op het moment van afrekenen van de prijs van het GSP Item en van de vermelde Programmavergoedingen het totale bedrag aan verzend- en invoerkosten voor een aan te kopen en naar het door u aangegeven afleveradres verzonden GSP Item, douane-geklaard en afgeleverd bij (of voor afhalen ter beschikking gesteld op) het afleveradres dat u aangeeft. U doet afstand van aan u toekomende rechten tot terugbetaling van het eventuele verschil tussen door u betaalde Programmavergoedingen en de werkelijk door Pitney Bowes gemaakte kosten, indien de werkelijke verzend- en/of invoerkosten lager zijn dan de door u betaalde bedragen. Verzoeken tot terugbetaling worden niet in behandeling genomen.
  5. Afdracht van Programmavergoedingen aan derden. Na ontvangst van uw betaling van de Programmavergoedingen is Pitney Bowes verantwoordelijk voor het doen van betalingen aan haar dienstverleners inzake vergoedingen die zij haar dienstverleners verschuldigd is en, waar van toepassing, voor afdracht van belasting op goederen en diensten aan overheidsinstanties.
  6. Terugboekingen van betalingen. Indien eBay, Pitney Bowes of dienstverleners van Pitney Bowes nadat u een GSP Item heeft aangekocht vaststellen dat het GSP Item niet in aanmerking voor het Programma komt of (om welke reden ook) niet naar u verzonden kan worden, hebben eBay en haar gelieerde bedrijven het recht uw aankoop te annuleren en niet over te gaan tot het verwerken en/of verzenden van het GSP Item waarbij zij, na uitoefening van dit recht, de PayPal betaling die u aan uw Verkoper en aan Pitney Bowes voor het GSP Item heeft gedaan zullen terugboeken en ertoe zullen overgaan het GSP Item als onbestelbaar te verwerken, zoals hierna beschreven.
  7. Valuta. Tenzij anders bepaald luiden alle Programmavergoedingen in U.S. dollars (USD).
  8. Onbetaalde items en betalingsverzuim. Uw aankopen van GSP Items uit hoofde van het Programma vallen onder het Beleid voor onbetaalde objecten van eBay. eBay behoudt zich het recht voor over te gaan tot invordering, middels alle tot haar beschikking staande invorderingsmethodes, van alle eventuele onbetaalde bedragen die eBay betaalt aan uw Verkoper en/of Pitney Bowes vanwege uw niet geheel of correct uitgevoerde betaling.
  9. Uitsluitingen. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor door de douane opgelegde douanerechten, belastingen, toeslagen, geldboetes, strafboetes of andere lasten die aan u door douane- of belastingfunctionarissen kunnen worden opgelegd nadat een GSP Item met succes door de douane is ingeklaard en afgeleverd bij (of voor afhalen ter beschikking is gesteld op) het door u aangegeven afleveradres.
 4. Verloren, beschadigde of onbestelbare items. Indien een GSP Item dat u aankoopt niet wordt afgeleverd bij het door u aangegeven afleveradres, het beschadigd raakt of niet overeenkomt met de door uw Verkoper gegeven omschrijving, dan kunt u uw aankoop onder de dekking van een PayPal Aankoopbeschermingsregeling annuleren, zoals hierna beschreven.
  1. PayPal Aankoopbescherming. Uw aankopen van GSP Items middels PayPal worden gedekt door het PayPal beleid inzake Aankoopbescherming bij gebruikmaking van de PayPal Diensten indien uw aankopen anderszins voldoen aan de vereisten om in aanmerking voor dit beleid te komen en aan deze Voorwaarden, en niet onder een uitsluiting of dekkingbeperking vallen. Het PayPal beleid inzake Aankoopbescherming betreffende uw aankoop is opgenomen in de PayPal Gebruikersovereenkomst en wordt beheerst door de betreffende Voorwaarden in de PayPal Gebruikersovereenkomst. Indien u in aanmerking komt voor PayPal Aankoopbescherming en PayPal stelt u in het gelijk inzake een schadeclaim die zijn oorsprong vindt in uw aankoop van een GSP Item uit hoofde van het Programma, dan zullen in het terzake uitbetaalde bedrag begrepen zijn de Programmavergoedingen die u voor het GSP Item heeft betaald.
  2. Risico van verloren gaan. Niettegenstaande het bovenstaande zal het risico van verlies of beschadiging van een GSP Item op geen enkel moment overgaan op eBay en / of PitneyBowes.
  3. Onbestelbare items – Geldig afleveradres verplicht. Het afleveradres dat u aangeeft moet zich bevinden in een land dat hiervoor uit hoofde van het Programma in aanmerking komt en het moet een geldig en compleet afleveradres zijn. Het afleveradres dat u aangeeft kan geen postkantoor, (postbus), leger(basis) postkantoor of (marine)vloot postkantoor zijn. eBay en Pitney Bowes zijn niet aansprakelijk en hebben naar eigen inzicht en op elke wijze die zij geschikt achten het recht over te gaan tot verwijdering of vernietiging van pakketten (en de inhoud ervan) waarvan eBay of Pitney Bowes concluderen dat ze onbestelbaar zijn, voor welke reden ook. Indien eBay of Pitney Bowes concluderen dat een pakket onbestelbaar is en ervoor kiest over te gaan tot verwijdering of vernietiging van het pakket, dan gaat de eigendom van het pakket (en de inhoud ervan) automatisch, kosteloos voor zowel eBay als Pitney Bowes (of voor een eventuele door eBay of Pitney Bowes aangewezen derde), over van uw Verkoper op eBay, Pitney Bowes en/of een eventuele door eBay of Pitney Bowes aangewezen derde (zulks naar keuze van eBay en Pitney Bowes), waarbij eBay en Pitney Bowes (en een eventuele door eBay of Pitney Bowes aangewezen derde) de volledige (eventuele) opbrengst behouden die wordt ontvangen ten gevolge van de verwijdering of vernietiging van het pakket en/of de inhoud ervan. eBay of Pitney Bowes kunnen er ook voor kiezen pakketten waarvan eBay of Pitney Bowes concludeert dat ze onbestelbaar zijn aan uw Verkoper te retourneren. eBay is noch uit hoofde van de PayPal Aankoopbescherming verantwoordelijk indien eBay concludeert dat een GSP Item om welke reden dan ook, zoals bijvoorbeeld omdat het door u verschafte afleveradres incorrect, incompleet of ontoegankelijk is, niet bij het door u aangewezen afleveradres afgeleverd kan worden. Daarnaast kan zijdens bepaalde derde vervoerders waarvan uit hoofde van het Programma gebruik wordt gemaakt verplicht worden gesteld dat de aangewezen ontvanger van een GSP Item aanwezig dient te zijn om de leverantie in ontvangst te nemen; daar waar persoonlijke aflevering verplicht is, bent u er als enige verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat de aangewezen ontvanger op het afleveradres aanwezig is om de leverantie in ontvangst te nemen.
  4. Eigendomsovergang. Eigendom van een GSP Item blijft aan de zijde van uw Verkoper totdat het GSP Item met succes is afgeleverd aan de aangewezen ontvanger van het GSP Item, op welk moment eigendom van het GSP Item op de aangewezen ontvanger overgaat. Op geen enkel moment nemen eBay (of haar gelieerde bedrijven), Pitney Bowes (of haar gelieerde bedrijven), of de derde logistieke dienstverleners, vervoerders, Douane tussenpersonen, expediteurs, of andere subcontractors van Pitney Bowes, bezit van GSP Items, behalve zoals anderszins bepaald in deze Voorwaarden.
  5. Internationale retourzendingen. Het door uw Verkoper in zijn/haar prijslijstomschrijving van een GSP Item vermelde beleid inzake retourzendingen geldt voor uw aankoop van het GSP Item. Voor wat betreft GSP Items die u aan uw Verkoper retourneert, komt u niet in aanmerking voor en ontvangt u geen terugbetaling van eventuele door u aan Pitney Bowes betaalde Programmavergoedingen. U kunt mogelijk aanspraak maken op bijkomende rechten krachtens lokale wetgeving.
 5. Afstandverklaringen. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD DOOR PITNEY BOWES, EEN ONAFHANKELIJKE OPDRACHTNEMER, EN HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN EN DERDE DIENSTVERLENERS. DIENOVEREENKOMSTIG VERKLAART EBAY DAT ZIJ NADRUKKELIJK EN VOOR ZOVER DE WET TOESTAAT AFSTAND DOET VAN ALLE EVENTUELE UITDRUKKELIJKE, STILZWIJGENDE EN WETTELIJK VERPLICHTE WAARBORGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN DIE OP ENIGE WIJZE BETREKKING HEBBEN OP DE DIENSTEN, WAARONDER ZONDER BEPERKING DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GEEN INBREUK EN ALLE GARANTIES INZAKE BEVEILIGING, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, NUTTIGHEID, PRESTATIE, NAUWKEURIGHEID OF KWALITEIT VAN DE DIENSTEN. DAARNAAST VERKLAREN EBAY EN PITNEY BOWES DAT ZIJ NADRUKKELIJK EN VOOR ZOVER DE WET TOESTAAT AFSTAND DOEN VAN ALLE EVENTUELE UITDRUKKELIJKE, STILZWIJGENDE EN WETTELIJK VERPLICHTE WAARBORGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN DIE OP ENIGE WIJZE BETREKKING HEBBEN OP HET PROGRAMMA EN/OF ELK GSP ITEM DAT U UIT HOOFDE VAN HET PROGRAMMA AANKOOPT, WAARONDER ZONDER BEPERKING DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GEEN INBREUK EN ALLE GARANTIES INZAKE BEVEILIGING, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, NUTTIGHEID, PRESTATIE, NAUWKEURIGHEID OF KWALITEIT VAN HET PROGRAMMA EN/OF ELK GSP ITEM DAT U UIT HOOFDE VAN HET PROGRAMMA AANKOOPT. NOCH EBAY NOCH PITNEY BOWES IS VERANTWOORDELIJK VOOR VERSTORINGEN OF VERTRAGINGEN IN DE GEBRUIKMAKING VAN HET PROGRAMMA EN/OF DE DIENSTEN OF VOOR VERLIES OF LETSEL VERBONDEN MET ZULK EEN EVENTUELE VERSTORING OF VERTRAGING. NOCH EBAY NOCH PITNEY BOWES IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DOOR PITNEY BOWES IN VERBAND MET HET PROGRAMMA EN/OF DE DIENSTEN VERMELDE PROGRAMMAVERGOEDINGEN. EBAY IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADEVERGOEDINGEN VAN WELKE AARD OOK DIE VOORTKOMEN UIT HET VERKEERD GEBRUIKEN VAN PERSOONSGEGEVENS WAARVAN EBAY MEDEDELING HEEFT GEDAAN AAN PITNEY BOWES OM PITNEY BOWES IN STAAT TE STELLEN AAN U DE DIENSTEN TE LEVEREN WAAROM U UIT HOOFDE VAN HET PROGRAMMA VERZOEKT.
 6. Beperking van Aansprakelijkheid. VOOR ZOVER DE WET TOESTAAT SLUITEN EBAY EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN, SAMENWERKINGSVERBANDEN, TEKENINGSBEVOEGDEN, BESTUURDERS, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS EN LASTHEBBERS, ALSMEDE PITNEY BOWES EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN, SAMENWERKINGSVERBANDEN, TEKENINGSBEVOEGDEN, BESTUURDERS, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS EN LASTHEBBERS ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR WINSTDERVING OF VERVOLGSCHADE, BIJZONDERE, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADES, MORELE SCHADEVERGOEDINGEN, STRAFVERGOEDINGEN, VERMENIGVULDIGDE OF ELKE ANDERE VORM VAN OF SOORT SCHADE, VERLIES OF LETSEL, OP GROND VAN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (ZOALS NALATIGHEID), DE WET, OF VOLGENS ENIGE ANDERE RECHSTLEER, VOORTKOMEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE VOORWAARDEN, UW GEBRUIKMAKING VAN, VERKEERDE GEBRUIKMAKING VAN OF VERTROUWEN OP HET PROGRAMMA, DE DIENSTEN, UIT HOOFDE VAN HET PROGRAMMA VERKOCHTE OF AANGEKOCHTE GSP ITEMS, DE DOOR PITNEY BOWES VERMELDE PROGRAMMAVERGOEDINGEN, UW ONVERMOGEN GEBRUIK TE MAKEN VAN HET PROGRAMMA EN/OF DE DIENSTEN, DE BESCHIKBAARHEID VAN HET PROGRAMMA EN/OF DE DIENSTEN, EN/OF DE VERSTORING, OPSCHORTING OF BEEINDIGING VAN HET PROGRAMMA EN/OF DE DIENSTEN, ZULKS MET INBEGRIP VAN SCHADEGEVALLEN ZIJDENS DERDEN, OOK INDIEN DEZE GEINFORMEERD WAREN OVER DE MOGELIJKHEID VAN BEDOELDE AANSPRAKELIJKHEID EN NIETTEGENSTAANDE HET EVENTUEEL NIET SLAGEN VAN HET WEZENLIJKE DOEL VAN EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL. ONGEACHT DE VOORGAANDE VOLZIN, INDIEN VAN EBAY, PITNEY BOWES OF EEN DOCHTERONDERNEMING, GELIEERD BEDRIJF, SAMENWERKINGSVERBAND, TEKENINGSBEVOEGDE, BESTUURDER, AANDEELHOUDER, WERKNEMER OF LASTHEBBER VAN EBAY OF PITNEY BOWES AANSPRAKELIJKHEID WORDT VASTGESTELD, DAN IS DE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U OF JEGENS EEN EVENTUELE DERDE BEPERKT TOT WAT HET HOOGSTE BEDRAG ZAL BLIJKEN TE ZIJN VAN OFWEL (A) EVENTUELE BEDRAGEN VERSCHULDIGD UIT HOOFDE VAN HET BETREFFENDE PAYPAL AANKOOPBESCHERMING TOT MAXIMAAL DE VOLLEDIGE PRIJS VAN HET GSP ITEM (INCLUSIEF VERZEND- EN INVOERKOSTENLASTEN DOOR BIJ HET AFREKENEN BETAALD) OFWEL (B) USD 100. DE BOVENGENOEMDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN EBAY RESPECTIEVELIJK PITNEY BOWES ZULLEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN VOORZOVER SCHADE HET GEVOLG IS VAN BEDROG, IS VEROORZAAKT DOOR DE DOOD OF DOOR LICHAAMLIJKE SCHADE ALS GEVOLG DOOR NALATIGHEID OF DOOR ENIG ANDER FEIT WAARVOOR DE AANSPRAKELIJKHEID WETTELIJK NIET KAN WORDEN BEPERKT OF UITGESLOTEN.
 7. Schadeloosstelling. U vrijwaart en verdedigt eBay, Pitney Bowes en de dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, samenwerkingsverbanden, tekeningbevoegden, bestuurders, aandeelhouders, werknemers en lasthebbers van eBay en Pitney Bowes afzonderlijk, van en tegen alle rechtsvorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, schadeclaims, strafboetes, geldboetes of andere kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, ingesteld door elke eventuele derde met betrekking tot, wegens, of direct of indirect voortkomend uit uw gebruikmaking van het Programma, de Diensten, de uitvoer of invoer van een of meerdere GSP Items uit hoofde van Programma, of een overtreding van deze Voorwaarden, van de beleidsparagrafen van eBay, van wet- of regelgeving of van de rechten van een derde.
 8. Geen lastgeving. Geen lastgeving, partnership, samenwerkingsverband, arbeidsverhouding of franchisegever/franchisenemer verhouding tussen u en eBay (of tussen u en Pitney Bowes, behalve voor zover en zoals omschreven in Hoofdstuk 1(b)(ii)) worden door deze Voorwaarden bedoeld of in het leven geroepen. Het is niet uw bedoeling dat eBay of Pitney Bowes (of een of meerdere van hun gelieerde bedrijven, subcontractors of andere dienstverleners) optreedt, en zij zullen niet optreden, als lasthebber voor het in de Verenigde Staten namens u in ontvangst nemen van binnenlandse of internationale post.
 9. Diversen. Behalve zoals in deze Voorwaarden anderszins bepaald, vormen deze Voorwaarden ten aanzien van het onderwerp ervan de gehele overeenkomst tussen u en eBay en tussen u en Pitney Bowes. Het door eBay of Pitney Bowes niet afdwingen van een bepaling uit deze Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als het afstand doen van een bepaling of recht. Ingeval de rechter een deel van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar verklaart, dan zullen de resterende bepalingen volledig van kracht blijven.
 10. Looptijd. Deze Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zullen gedurende zestig (60) dagen na aflevering van het GSP Item op het door u aangewezen afleveradres van kracht blijven.
 11. Rechtswerking van beëindiging. De volgende hoofdstukken van deze Voorwaarden behouden hun werking na beëindiging: "Uw rol als Geregistreerde Importeur; Volmacht," "Bescherming persoonsgegevens," "Uw gebruikmaking van het Programma," "Betaling en Programmavergoedingen," "Verloren, beschadigde of onbestelbare items," "Afstandverklaringen," "Beperking van aansprakelijkheid," "Schadeloosstelling," "Geen lastgeving," "Diversen," en "Looptijd."
 12. Wijziging. Het staat eBay vrij te allen tijde deze Voorwaarden te wijzigen. Indien dat geschiedt, worden de gewijzigde Voorwaarden op de eBay.nl site bekendgemaakt. Tenzij anders bepaald, zullen de gewijzigde Voorwaarden onmiddellijk in werking treden vanaf de publicatie op de eBay.nl website.